Hartelijk welkom op de site van de:

Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur

 

 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze paginavindt u de spreker voor de komende Sjabbat.

Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.

U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.

Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 

  


 
 
                 19 november nieuwe maanD Kislev

Op de avond van 18 november begint de negende maand, Kislev. In het boek Jeremia lezen we ook over de negende maand. In hfst. 36 lezen we dat Jeremia de tot dan toe uitgesproken profetie dicteert aan Baruch. Deze wordt tijdens een vasten, vanwege de dreiging van Babylon, aan het volk voorgelezen. Jer. 36:9-10. Deze oerrol werd later na het aanhoren door koning Jojakim, die in zijn winterpaleis woonde, verbrand. Jer. 36:22-25. Hierna laat Jeremia dezelfde woorden weer door Baruch opschrijven. Jer. 36:27-32. De tweede rol was uitvoeriger dan de eerste, nog vele woorden als deze werden eraan toegevoegd. Zo ontstond het bijbelboek Jeremia. Baruch heeft hierin een belangrijke rol vervuld.

 Een bijzonder verhaal...
'Bekeerde jood op kansel Christelijke Afgescheiden Gemeente'. 
Lees het op Minnertsga vroeger
                  Hier nog een aanvulling. 

Oekraïne Project
Onze gemeente steunt het 'Oekraïne Project'
van 'Shalom Ministry Association' uit Polen. Voor info klik hier>> (engelstalig)
Stichting Roechama

 

 

 

 

Onze gemeente steunt ook Stichting Roechama: Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming. Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.  “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7. “Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27. Lees ook over het Adoptieplan>>

 

Jean Luca Murk
  
spreekt op
 
Sjabbat: 25 november
 
om 10.30 uur
 
 

Thema:Parasja van deze week
Wekelijkse Thora lezing
 
Genesis 28:10 t/m 32:2
 
 
Wajetsee - En hij vertrok


 

Feesten:
Nieuwemaan: 19 nov.
Chanoeka     : 13 t/m 20 dec.
Nieuwemaan: 19 dec.

Feestdata 2017>>
Feestdata 2018>>