Hartelijk welkom op de site van de:

Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur

 

 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze paginavindt u de spreker voor de komende Sjabbat.

Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.

U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.

Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 

  


 
Nieuwe maanD Tishri / Rosh HaShana

Nieuwe maan Tishri
Op de avond van 20 september begint de 7e maand, de maand Tisjri. We lezen voor het eerst over de zevende maand in Gen. 8:4 'En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat'. Dit is echter niet de maand Tisjri, maar de maand Nisan/Abib, de eerste maand. Na de Uitocht uit Egypte werd de 1e maand, de 7e maand, Ex.12:2. Doch het burgelijk jaar, het koningsjaar en het landbouwjaar bleven de, nu 7e maand, als 1e maand hanteren. Ez.3:1-2 'Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden ... en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods'. Nadat de Joden uit Babylon teruggekeerd waren bouwden ze een altaar en hervatten de offerdienst, hoewel er nog geen tempel was. Tegenwoordig zijn er ook Joden bezig om te zien hoe ze de offerdienst kunnen hervatten, want in Ezra’s dagen is dit ook jaren zonder tempel gebeurd.
 
Rosh HaShana
Het is de dag van herinnering, gevierd op de eerste van de zevende maand, de maand Tisjri. Binnen het Jodendom is deze dag de Nieuwjaarsdag-Rosh HaShana (hoofd van het jaar), de eerste dag van het burgerlijk nieuwjaar.  (Bijbelse Feesten>>)
 
 


 

Oekraïne Project
Onze gemeente steunt het 'Oekraïne Project'
van 'Shalom Ministry Association' uit Polen. Voor info klik hier>> (engelstalig)
Stichting Roechama

 

 

 

 

Onze gemeente steunt ook Stichting Roechama: Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming. Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.  “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7. “Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27. Lees ook over het Adoptieplan>>

 

Jaap Heeringa
  
spreekt op
 
Sjabbat: 21 oktober
 
om 10.30 uur
 
 

Thema:Parasja van deze week
Wekelijkse Thora lezing
 
Genesis 6:9 t/m 11:32
 
 
Noach


 
(Najaars)feesten:
Nieuwemaan 21 sept.
Bazuinendag 21 sept.
Grote Verzoendag 30 sept.
Loofhuttenfeest 5-11 okt.*
Achtste Dag 12 okt.
Nieuwemaan 21 okt.