Hartelijk welkom op de site van de:

Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur

 

 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze paginavindt u de spreker voor de komende Sjabbat.

Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.

U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.

Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

Oekraïne Project
Onze gemeente steunt het 'Oekraïne Project'
van 'Shalom Ministry Association' uit Polen. Voor info klik hier>> (engelstalig)
Stichting Roechama

 

 

 

 

Onze gemeente steunt ook Stichting Roechama: Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming. Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.  “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7. “Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27. Lees ook over het Adoptieplan>>

 

Sieb Buiten
  
spreekt op
 
Sjabbat: 19 augustus
om 10.30 uur
 

Thema:                        Parasja van deze week
Wekelijkse Thora lezing
 
Deuteronomium 11:26 t/m 16:17
 
 
Re'ee - Ziel


 
 
Gezegende maanD van Av
die begint op de avond van 23 juli
Op de avond van 23 juli begint de maand Av. Op 9 Av (Tisha B’Av) worden diverse gebeurtenissen uit de geschiedenis herdacht, zoals de verwoestingen van de tempel en vele vervolgingen. Na die datum wordt de maand Menacheem-Av genoemd. Dit betekent Av van vertroosting of vertrooster van de vader(s). Menacheem betekent trooster. Er wordt gehoopt dat God hen zal troosten na al die ellende. Ja, dat God hen zal troosten met de komst van de Messias. Het is ook de maand dat Israël vertroosting kon gebruiken na de dood van hogepriester Aäron. Num.33:38-39, 38 Toen beklom de priester Aäron de berg Hor, op bevel van de HEERE, en hij stierf daar, in het veertigste jaar nadat de Israëlieten uit het land Egypte vertrokken waren, in de vijfde maand, op de eerste van de maand. 39 En Aäron was honderddrieëntwintig jaar oud toen hij stierf op de berg Hor. Hij werd  opgevolgd door zijn zoon Eleazar. Ook in 2Kon.25:8-26 zien we een wisseling van de wacht. Zedekia wordt opgevolgd door Gedalja. Ezra neemt de leiding over in Jeruzalem, na de herbouw van de tempel. 7:8-10 , 8 Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar van de koning. 9 Op de eerste van de eerste maand was  namelijk het begin van zijn tocht uit Babel, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. 10 Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Laten we om ons heen kijken welke wisseling van de wacht we nu kunnen zien.